Všeobecné obchodní podmínky a Zákon o ochraně osobních údajů.

Zde najdete VOP nebo všeobecné obchodní podmínky, obchodní podmínky a zákon o ochraně osobních údajů.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2022

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, zejména v podobě digitálního obsahu (dále jen „Produkt“ nebo „Digitální obsah“, jedná-li se o digitální obsah) mezi prodejcem Václav Bolech (dále jen „Prodávající“) a její zákazníky (dále jen „Kupující“).

Prodávající: Prodávajícím je Václav Bolech IČ: 07075481, se sídlem Stavařov 96, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaná na živnostenském úřadě v Pardubicích.

Pro velkoobchodní prodej je prodejcem společnost hablamos s.r.o., IČ: 108 10 595, se sídlem Stavařov 96, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47601.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom toho, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, digitálního obsahu, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího za účelem zisku i ve smyslu bez ziskové distribuce třetím stranám, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupujícím se pro potřeby čl. VI těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která od prodávajícího zakoupí produkty z obchodní nabídky dle Části I. Hlavy II. Dílu IV. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Cena: prodávající není plátce DPH, ceny u produktů jsou ceny konečné.

Platit můžete převodem, zcela bezpečně platební kartou (včetně služby 3D Secure a SSL certifikátu), Apple Pay, metodou Pay Pal. Platební brána je stripe. Více informací zde: https://stripe.com/en-cz

Po zaplacení objednávky Vám na email dorazí faktura. Faktura je doklad k nákupu. Fakturu uschovejte.

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR), dle nařízení GDPR, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dle Pravidel pro nakládání s osobními údaji. Osobní údaje ukládáme za účelem plnění kupní smlouvy a za marketingovými účely. Všechny potřebné informace naleznete níže v kapitole Podmínky ochrany osobních údajů vztahující se k online obchodu onlinespanelsky.cz.

 1. a. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 2. a. 1.   Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 3. a. 2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat písemnou elektronickou formou na email prodávajícího.
 4. Ceníky

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny pro internetový obchod.

 1. a. Objednávání, distribuce a produkt

Kupující dostane fyzický nebo digitální tedy virtuální produkt za cenu platnou v okamžiku objednání.

Platí přísný zákaz jakékoliv formy další distribuce/ sdílení jakéhokoliv digitální i fyzického obsahu patřící pod onlinespanelsky.cz, onlineitalsky.cz, hablamos.cz nebo velkoobchodní společnost hablamos s.r.o. dalším třetím stranám. Platí přísný zákaz kopírování obsahu, přepsání obsahu a distribuce dalším třetím stranám. Platí přísný zákaz přeposílání obsahu dalším třetím stranám. Platí přísný zákaz vystavení digitálního nebo fyzického obsahu online formou tak, aby si ho mohly třetí strany stáhnout/ zhlédnout/ využívat/ a čerpat z něho benefity. Porušení těchto pravidel má za následek odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy. Kupující taktéž bude muset nahradit Prodávajícímu případnou škodu, která by mu jeho jednáním vznikla.

Digitální obsah a jeho distribuce je prodávajícím sledována. Sleduje se počet stažení, cesty odkud bylo stažení realizováno, počet zhlédnutí k poměru počet kupujících v daném rozhodném období. Počet uplatnění dárkových poukazů a kódů. Sleduje se i počet a realizace registrovaných emailů pro stažení digitálního obsahu, čas a časové rozestupy. Vše v rámci a mezích zákona a pravidel o ochraně osobních údajů.

Všechny výše zmíněně pravidla platí pro e-shop onlinespanelsky.cz, hablamos.cz, onlineitalsky.cz.

Produktem, digitálním produktem či obsahem, digitálním obsahem na hmotném nosiči se rozumí:

 • Textový dokument ve Wordu, Excelu a Pdf.
 • Textový dokument ve formátu Pdf obzvláště.
 • Odkaz na video na platformě vimeo.cz (video bude mít časový rozsah od 5 minut až do 120 minut; HD rozlišení; velikost od 0,5 GB až do 7 GB)
 • Telefonní číslo na komunikace s lektorem.
 • Tištěný voucher na online lekce z onlinespanelsky.cz, hliníkový tištěný voucher na online lekce z onlinespanelsky.cz
 • Tištěný plakát v papírové podobě.
 • Desková hra Španělsky Hravě, Italsky Hravě, Francouzsky Hravě.
 • Krabičky s online video lekcemi Mluvte Španělsky.

Prodávající nenese zodpovědnost za nesprávné responzivní zobrazení na jiných elektronických přístrojích, než jsou počítače. Pokud ovšem je s responzivním zobrazením problém. Kupující například chce lekce přehrávat na mobilním telefonu a nejde to, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu a ten Kupujícímu danou lekci poskytne v jiné formě. Nicméně veškerý obsah je vyráběn tak, aby se v digitální online prostředí choval responzivně.

Prodávající dále nabízí ke koupi skrze své internetové stránky i produkty ve fyzické podobě, na které se výše uvedená úprava pro virtuální produkty neuplatní. Pro koupi fyzických produktů skrze internetové stránky prodávajícího platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přepravu fyzických produktů od prodávajícího ke kupujícímu lze využít služeb České pošty, příp. taktéž soukromých poskytovatelů. Cena za přepravu je v ceně fyzického produktu započítána.

Více informací v kapitole záruka a dodací podmínky níže.

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující je před koupí Digitálního produktu, informován, že v souladu se zákony níže uvedenými si je vědom, že kupuje digitální obsah, u kterého platí jiná než běžná pravidla ohledně odstoupení od smlouvy při koupi na dálku do 14 dnů. Pokud kupující potvrdí objednávku a zaplatí objednávku, digitální obsah mu bude nabídnut ke stažení. Stáhne-li digitální obsah, který mu byl na základě kupní smlouvy poskytnut, vzdává se možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku u koupi digitální obsahu.

Výše zmíněné je v souladu s následujícími ustanoveními: § 605, § 607, § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829, § 1836 písm. b) a § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla, kde je možnost od smlouvy odstoupit, jsou, pokud Prodávající neodsouhlasí zpřístupnění digitálního obsahu v prvních 14 dnech kupujícímu, aby mu zůstalo zachováno právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě si na digitální obsah 14 dní Kupující počká a během této doby si může objednávku rozmyslet. Pokud tomu tak je a chce se rozmyslet, bude informovat Prodávajícího na email: studuji@onlinespanelsky.cz a Prodávající Kupujícímu poskytne zkušební verzi Online video lekce španělštiny k nahlédnutí během doby 14 dnů.

Pokud kupující není schopen přehrát, spustit, vyobrazit si digitální obsah, platí pravidla viz v kapitole Záruka a platí pravidla viz v této kapitole Odstoupení od smlouvy. Tedy pokud kupující není schopen přehrát, spustit, vyobrazit si digitální obsah na svém nosiči, chápáno jako PC, notebook, tablet, mobilní telefon aj., může odstoupit od smlouvy dle ustanovení výše zmíněných, a to do 14 dnů dle popisu níže i výše a pokud není Kupující Právnickou osobou. Platí zde pravidlo, že Kupující nesmí digitální obsah poskytnout žádné třetí straně. Počet stažení a zhlédnutí je měřeno a pokud tedy dojde k porušení těchto pravidel, tedy, že počet zobrazení a stažení převýší počet obvyklý pro jednoho Kupujícího, navíc v případě, kdy nebyl schopen si digitální obsah přehrát, může Prodávající odmítnout vyhovět odstoupení kupujícího od kupní smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů.

Pokud Kupující splňuje pravidla pro možné odstoupení od smlouvy, Prodávající je povinen vyhovět. Je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu studuji@onlinespanelsky.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den, měsíc rok, číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………………/……”. Datum a podpis.
 • Do přílohy vložte fakturu, PDF s lekcí z hard disku nebo SSD disku smažte a znemožněte přístup třetím osobám. Také je třeba brát v potaz pravidlo, že je přísný zákaz jakékoliv distribuce digitální obsahu koupené na onlinespanelsky.cz viz kapitola objednání a distribuce.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Pro koupi fyzických produktů platí obecná ustanovení o odstoupení od smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Při koupi fyzického produktu deskové hry Španělsky Hravě, Italsky Hravě nebo Francouzsky Hravě je možno uplatnit záruku výše, je však potřeba hru vrátit neporušenou v původním obalu.

 

 1. Informace o produktech

Informace o Produktech nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze informativní charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Ovšem míra odlišení je minimální a nemá vliv na splnění stanovených cílů online výuky a obsah výukového materiálu. Výukové materiály jsou ve vlastnictví Prodávajícího. Všechny lekce jsou ve vlastnictví Prodávajícího. Všechny nahrané zvukové i video soubory jsou ve vlastnictví Prodávajícího. Jednotlivé označené kategorie u jednotlivých online video lekcí i podcastů dle Evropského referenčního Rámce jsou orientační. Samotná kategorizace je přizpůsobena lekcím a odpovídá pouze rámcově. Výuka španělštiny na v projektu onlinespanelsky.cz je především určená pro úplně začátečníky až pokročilé. Obsahem výuky to nemá být ani není plnohodnotná vysokoškolská forma výuky španělského jazyka. V lekcích není zcela obsaženo explicitně úplně vše, co by k danému tématu mělo být řečeno. Je to z důvodu, že tento projekt má za cíl vzdělat kupující tak, aby se s tímto jazykem domluvili dle jejich základních potřeb.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. A obsah produktů může být taky aktualizován pro zlepšení kvality obsahu i vzhledu bez předchozího upozornění.

Všechny produkty z onlineitalsky.cz | onlinespanelsky.cz | hablamos.cz | skoleniprodeje.cz jsou majetkem společnosti hablamos s.r.o. (ičo: 108 10 595), které se soustředí na velkoobchodní prodej. Václav Bolech (ičo: 07075481) je subjekt soustředící se na maloobchodní prodej produktů společnosti hablamos s.r.o.. Václav Bolech je autorizovaný (oprávněný) prodejce produktů společnosti hablamos s.r.o..

Fyzické produkty, jako například deskové hry Španělsky Hravě, Italsky Hravě nebo Francouzsky Hravě, je oprávněna prodávat pouze společnost hablamos s.r.o. nebo ty společnosti, které společnost hablamos s.r.o. písemnou dohodou oprávní dané fyzické produkty prodávat. Nikdy jiný nemůže produkty společnosti hablamos s.r.o. prodávat, distribuovat, posílat ani dávat darem koncovým zákazníkům nebo třetím stranám. Porušení tohoto se trestá dle zákona České republiky. Při ověření, zda je daný subjekt oprávněn tyto zmíněné produkty prodávat se můžete dotázat na info@hablamos.cz

Deskové hry a jiné fyzické produkty jsou převážně papírových materiálů. Prodávající se snaží být co nejvíce ECO. Na krabici deskových her je používaný jenom papír a jemnější karton, aby se nezatěžovala příroda víc, než je třeba. Potisk krabice a karet je barvou, které může přijít do styku s potravinami. Pytlíčky jsou z recyklovatelného materiálu. Laminace je pouze tam, kde jí je opravdu potřeba. Figurky nejsou z plastu, ale ze dřeva. Tím, že se snaží Prodávající jít cestou minimální uhlíkové stopy, jsou zmíněné produkty jemnější. je třeba, aby Kupující na toto bral zřetel.

 1. Platební podmínky
 • platba platební kartou – bezpečně pomocí služby Stripe (včetně 3D Secure a SSL certifikátu). Platba probíhá přes bránu Stripe (více info zde: https://stripe.com/en-cz)
 • platba převodem (zboží bude expedováno neprodleně po připsání platby na účet prodejce
 • PayPal
 • Apple Pay

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

 1.  Záruka
 • Prodávající se zaručuje dodat kupujícímu digitální obsah, tedy lekce/lekci/balíček lekcí, fyzické produkty, jejíž obsah odpovídá nabízené obsahu lekce uveřejněnému v obchodní části na onlinespanelsky.cz, onlineitalsky.cz, hablamos.cz. V případě koupě fyzického produktu se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu příslušný fyzický produkt, a to prostřednictvím přepravce.
 • Prodávající se také zavazuje splnit podmínky uvedené u produktů na onlinespanelsky.cz
 • Prodávající se také zavazuje poskytnout všechny potřebné údaje Kupujícímu už před koupí produktu, a to formou emailu z adresy studuji@onlinespanelsky.cz tak, aby Kupující měl všechny potřebné informace pro správné rozhodnutí se o koupi daného produktu.
 • Reálný obsah, tedy ten, který kupující obdrží, každé lekce převyšuje detailní popis u každé lekce při koupi. Kupující tak vždy dostane více, než je uveřejněno v popisku u lekcí.
 • Na digitální produkty, se vztahuje dvouletá záruka. Týká se vad, které mohou být spojené s digitální obsah a jeho formou přehrání, stažení, zhlédnutí, poslech. Záruka se nevztahuje na obsah jako takový. Pokud je digitální obsah vadný, tedy například se nedá přehrát, stačí o této skutečnosti informovat prodávajícího a ten musí bez zbytečného odkladu sjednat nápravu a Kupujícímu poskytnout obsah nový.
 • Nemůže-li Prodávající Kupujícímu poskytnout v tomto případě nový obsah, je Kupující oprávněn žádat o vrácení peněz a tímto odstoupit od kupní smlouvy. Opět zde platí přísný zákaz jakékoliv distribuce vadného nebo digitálního obsahu bez vad Prodávajícího třetí osobám viz kapitola Objednání a distribuce.
 • V obsahu, tedy ve výkladu a výuce mohou být chyby. Prodávající je bohužel jen člověk, a tak se tato skutečnost může stát. Pokud Kupující na chybu narazí, může o dané chybě Prodávajícího informovat na email: studuji@onlinespanelsky.cz a Prodávající je povinen chybu odstranit.
 • Záruční podmínky na digitální obsah se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího viz výše.

7.a.     Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

 1. a. 1. Mimosoudní řešení sporů

V případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím se obě strany zavazují řešit spor primárně smírčí cestou v podobě vzájemné komunikace. Nedojde-li k dohodě mezi stranami sporu, lze se, po vzájemné dohodě, obrátit prvně na mediátora podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, a to před řešením sporu soudní cestou.

Pakliže je Kupujícím podnikatel ve smyslu ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Kupující podnikatel“), mohou Prodávající a Kupující podnikatel po vzájemné dohodě uzavřít rozhodčí smlouvu podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, příp. po vzájemné dohodě rovnou zakomponovat rozhodčí doložku do kupní smlouvy. Rozhodčí doložka však nikdy není obsažena v kupní smlouvě bez vědomí a souhlasu Kupujícího podnikatele.

Pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, budou k řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím příslušné obecné soudy České republiky.

 1. Dodací podmínky
 • Digitální obsah bude poskytnut emailovou formou. Další důležité formy obsahu budou zpřístupněni přes platformu vimeo.com. Vše bude sděleno emailovou formou bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy. 
 • Obsahem emailu pak bude textový dokument, odkaz na video na platformě vimeo.com, další textový dokument a telefonní číslo na možný hovor s lektorem. Textové dokumenty jsou ve formátu word textový dokument, Excel a pdf textový dokument. Pokud není možno si tyto formáty přehrát, zviditelnit, pustit, otevřít apod., je potřeba o tomto informovat Prodávajícího a ten relevantní digitální obsah poskytne v jiném formátu tak, aby Kupující byl mohl digitální obsah pro své účely použít.
 • Pokud kupující není schopen přehrát, spustit, vyobrazit si digitální obsah, platí pravidla viz záruky a platí pravidla viz odstoupení od smlouvy. Tedy pokud Kupující není schopen přehrát, spustit, vyobrazit si digitální obsah, může odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 a násl. OZ, pokud je spotřebitelem a to do 14 dnů dle popisu výše. Platí zde pravidlo, že Kupující nesmí digitální obsah poskytnout žádné třetí straně. Počet stažení a zhlédnutí je měřeno a pokud tedy dojde k porušení těchto pravidel, tedy že počet zobrazení a stažení převýší počet obvyklý pro jednoho Kupujícího, navíc v případě, kdy nebyl schopen si digitální obsah přehrát, může Prodávající odmítnout vyhovět odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů.
 • Pro dodání fyzických produktů bude Kupujícím při nákupu na internetových stránkách Prodávajícího zvolena jím preferovaná forma přepravy.
 1. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne od 3. 5. 2021, Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

     Podmínky ochrany osobních údajů vztahující se k online obchodu onlinespanelsky.cz | onlineitalsky.cz a hablamos.cz

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Václav Bolech IČ: 07075481, se sídlem Stavařov 96, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaná v živnostenském rejstříku v Pardubicích (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Stavařov 96, Polabiny, 530 09 Pardubice, Česká republika nebo Ke Krči 1873/60, PSČ 14700, Praha 4, Česká republika.

E-mail: studuji@onlinespanelsky.cz   

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů z důvodu povahy e-shopu.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (onlinespanelsky.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Mailchimp, Smartmailing
 • společnost Smartmailing
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, zálohy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2022

 


Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 3 passed to WooCommerce\PayPalCommerce\Compat\CompatModule::WooCommerce\PayPalCommerce\Compat\{closure}() must be of the type string, null given, called in /web/htdocs5/onlinespanelskycz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324 and defined in /web/htdocs5/onlinespanelskycz/home/www/wp-content/plugins/woocommerce-paypal-payments/modules/ppcp-compat/src/CompatModule.php:371 Stack trace: #0 /web/htdocs5/onlinespanelskycz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php(324): WooCommerce\PayPalCommerce\Compat\CompatModule->WooCommerce\PayPalCommerce\Compat\{closure}(false, '<script src="//...', NULL) #1 /web/htdocs5/onlinespanelskycz/home/www/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters(false, Array) #2 /web/htdocs5/onlinespanelskycz/home/www/wp-content/plugins/w3-total-cache/Minify_AutoJs.php(214): apply_filters('w3tc_minify_js_...', false, '<script src="//...', NULL) #3 /web/htdocs5/onlinespanelskycz/home/www/wp-content/plugins/w3-total-cache/Minify_AutoJs.php(124): W3TC\Mini in /web/htdocs5/onlinespanelskycz/home/www/wp-content/plugins/woocommerce-paypal-payments/modules/ppcp-compat/src/CompatModule.php on line 371